Algemene voorwaarden van M energie

Artikel 1. Algemeen
1. In deze algemene voorwaarden wordt onder opdrachtnemer verstaan M energie en onder opdrachtgever de partij die aan M energie een opdracht tot het verrichten van betaalde diensten heeft gegeven.
2. M energie neemt opdrachten aan in het begeleiden van mensen en organisaties die in ontwikkeling willen zijn en blijven en levert diensten als coachingstrajecten en workshops.

Artikel 2. Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere offerte en iedere afspraak tussen M energie en een opdrachtgever waarop M energie deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden door partijen niet uitdrukkelijk is afgeweken.
2. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden of bedingen van opdrachtgever wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten, ook indien in die voorwaarden of bedingen voorrang is bedongen, tenzij afwijkingen door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen zijn.

Artikel 3. Offertes en totstandkoming van de opdracht
1. De door M energie gemaakte offertes zijn vrijblijvend en geldig gedurende 30 dagen; tenzij anders aangegeven.
2. M energie is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever aan M energie schriftelijk binnen 14 dagen wordt bevestigd.
3. Wijzigingen in de opdracht, nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, zijn slechts geldig indien schriftelijk door M energie bevestigd.

Artikel 4. Uitvoering van de opdracht
1. M energie zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, in overleg met opdrachtgever.
2. In het geval van ziekte of uitval van Marije van Duijne Strobosch zal zij met opdrachtgever in overleg treden over de verdere uitvoering van de opdracht.
3. Het staat M energie vrij diensten te verlenen aan andere opdrachtgevers dan de hier bedoelde opdrachtgever, mits deze diensten aan derden geen afbreuk doen aan de kwaliteit van prestaties ten opzichte van opdrachtgever.
4. M energie neemt met de overeenkomst slechts een inspanningsverbintenis op zich en nimmer een resultaatverplichting. Derhalve geeft M energie geen garantie omtrent de resultaten van de opdracht.

Artikel 5. Wijzigingen in de opdracht
1. Wijzigingen in de opdracht door de opdrachtgever die meerwerk veroorzaken, zullen door de opdrachtgever aan opdrachtnemer worden voldaan conform het in de overeenkomst afgesproken tarief. Opdrachtnemer zal de kosten voor meerwerk op basis van nacalculatie in rekening brengen bij de opdrachtgever.
2. Door de opdrachtgever na het verstrekken van de opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering van de opdracht moeten door de opdrachtgever 3 weken voor aanvang schriftelijk aan opdrachtnemer ter kennis zijn gebracht. Worden ze mondeling opgegeven dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 6. Verplichtingen opdrachtgever
1. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens en middelen, waarvan M energie aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan M energie worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet, of niet tijdig aan M energie zijn verstrekt, dan wel bij ontbreken van voldoende medewerking door opdrachtgever, heeft M energie het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, de overeenkomst te beëindigen en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever in rekening te brengen. M energie zal wegens deze opschorting of beëindiging nimmer tot schadevergoeding zijn gehouden.x
2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en consistentie van de door haar te verstrekken gegevens. M energie heeft steeds het recht, doch niet de plicht, de verstrekte gegevens op juistheid, volledigheid of consistentie te controleren. Het verstrekken van onjuiste en/of onvolledige gegevens door opdrachtgever (ook al zijn deze volledig te goeder trouw verstrekt) kan voor M energie aanleiding geven de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen. M energie zal wegens deze beëindiging nimmer tot schadevergoeding zijn gehouden.
3. Ingeval werkzaamheden op een locatie van opdrachtgever worden verricht, zal opdrachtgever kosteloos voor de werkzaamheden nodige redelijke faciliteiten, zoals bijvoorbeeld een vergaderruimte zorgdragen.
4. Opdrachtgever zal M energie vrijwaren voor aanspraken van derden, medewerkers of door M energie ingeschakelde derden daaronder begrepen, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van het handelen of nalaten van opdrachtgever of van onveilige situaties in diens organisatie.

Artikel 7. Tarieven
1. Voor workshops wordt de deelnameprijs vooraf aangegeven op de website van M energie.
2. Voor overige diensten wordt het honorarium bepaald aan de hand van de bestede tijd en het jaarlijks door  M energie vast te stellen uurtarief, tenzij dit tussen partijen uitdrukkelijk anders is afgesproken of anders uit de aard van de opdracht voortvloeit. Het honorarium van opdrachtnemer is inclusief: dossier bijhouden, telefonisch en per e-mail contact onderhouden met klanten. Het honorarium van opdrachtnemer is exclusief: verslagen voor derden en telefonisch overleg met derden.
3. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
4. Reiskosten en kosten van eventueel door M energie ingeschakelde derden worden apart in rekening gebracht.
5. M energie houdt zich het recht voor de prijs gedurende de werkzaamheden te wijzigen, indien de opzet van de opdracht wordt gewijzigd of aangevuld.

Artikel 8. Betaling
1. Betaling voor individuele sessies geschiedt na afloop van de sessie en betaling voor workshops voorafgaand aan de workshop.
2. Voor overige opdrachten wordt de betalingstermijn in de overeenkomst vastgesteld. M energie is gerechtigd betaling vooraf te verlangen.
3. Alle facturen dienen binnen 14 dagen betaald te worden. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
4. De door M energie uitgevoerde of uit te voeren werkzaamheden en gemaakte kosten zullen steeds op basis van facturen aan de opdrachtgever in rekening gebracht worden. Elke factuur betreft een afzonderlijke vordering op opdrachtgever.
5. Indien enige factuur niet of niet volledig binnen de in het tweede lid genoemde termijn betaald is, is opdrachtgever automatisch, en zonder dat verdere aanmaning of sommatie is vereist, in verzuim. Opdrachtgever is dan zonder dat nadere ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke rente + 3% verschuldigd.
6. M energie is bij niet betaling op of voor de vervaldag van een factuur gerechtigd al zijn werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgever met onmiddellijke ingang te staken, zonder daarmede op enige wijze jegens opdrachtgever schadeplichtig te worden. Indien opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kunnen (juridische) invorderingsmaatregelen worden genomen. In geval van (al dan niet gerechtelijke) invordering is opdrachtgever – naast de verschuldigde hoofdsom en de rente – eveneens alle buitengerechtelijke en/of gerechtelijke kosten verschuldigd. Onder deze kosten wordt mede gerekend de kosten voor externe deskundigen. De buitengerechtelijke incassokosten worden bepaald op minimaal 15% van het, met inbegrip van voornoemde rente, door opdrachtgever verschuldigde bedrag.
7. Betaling van enige factuur zal altijd zonder enige korting of schuldverrekening plaatsvinden. Geschillen, van welke aard dan ook, geven opdrachtgever niet het recht betaling van enige nota of declaratie op te schorten of te weigeren.

Artikel 9. Duur en beëindiging van de opdracht
1. Overeenkomsten worden voor onbepaalde tijd aangegaan, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.
2. Indien de opdracht voor aanvang van de werkzaamheden wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft M energie recht op betaling van 25% van de aanneemsom, of van 25% van de som van het verwachte aantal te besteden uren vermenigvuldigd met het geldende uurtarief.
3. Indien de opdracht na aanvang van de werkzaamheden wordt opgezegd, heeft M energie recht op betaling voor de tot dan toe verrichte werkzaamheden. Dit betekent als een aanneemsom was afgesproken, dat een deel van de aanneemsom verschuldigd is naar rato van de verrichte werkzaamheden ten opzichte van de werkzaamheden die nodig waren ter voltooiing van de opdracht, dan wel betekent dit, als een urenvergoeding was afgesproken, dat het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met het geldende uurtarief in rekening wordt gebracht. Bij tussentijdse opzegging door opdrachtgever dient tevens 25% voldaan te worden van de aldus naar rato niet verschuldigde aanneemsom of van de uren die nog gewerkt hadden moeten worden ter voltooiing van de opdracht vermenigvuldigd met het geldende uurtarief.
4. In geval van faillissement, surséance van betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van opdrachtgever, heeft M energie het recht zonder enige ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de tussen opdrachtgever en M energie bestaande overeenkomsten, voor zover deze nog niet zijn uitgevoerd, met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te beëindigen en van de opdrachtgever betaling te vorderen voor de reeds verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten, schaden en interessen, veroorzaakt door het verzuim van de opdrachtgever. M energie is nimmer tot enige schadevergoeding gehouden wegens deze beëindiging.

Artikel 10. Annulering van individuele sessies en workshops
1. Bij het afmelden of verzetten van een afspraak binnen 24 uur voor aanvang van de afspraak wordt 100% van het verschuldigde bedrag doorberekend.
2. Bij afmelding van deelname voor een workshop binnen twee weken voor aanvang van de workshop worden 50% van de deelnamekosten in rekening gebracht. Bij annulering op de dag van of na aanvang van de workshop wordt geen bijdrage geretourneerd.
3. M energie heeft het recht om om haar moverende redenen haar dienstverlening aan opdrachtgever te weigeren of te doen ophouden.

Artikel 11. Klachtenregeling
1. Klachten met betrekking tot de verrichte werkzaamheden dan wel met betrekking tot het factuurbedrag dienen door de opdrachtgever uiterlijk binnen twee weken na voltooiing van de werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan opdrachtnemer, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens opdrachtnemer vervalt.
2. Klachten als bedoeld in het eerste lid, schorten de betalingsverplichtingen van opdrachtgever niet op.
3. Indien en voorzover een klacht gehonoreerd wordt, dan heeft opdrachtnemer de keuze tussen het aanpassen van het in rekening gebrachte honorarium, dan wel het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden.

Artikel 12. Aansprakelijkheid
1. M energie is tegenover opdrachtgever slechts aansprakelijk voor schade door deze geleden als rechtstreeks gevolg van grove nalatigheid of opzet van de zijde van M energie, tenzij M energie kan aantonen dat de fout onder betreffende omstandigheden bij normale vakkennis en met inachtneming van normale oplettendheid en wijze van vakuitoefening niet voorkomen of vermeden had kunnen worden.
2. M energie is in geen geval aansprakelijk voor:
a schade die het gevolg is van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens;
b indirecte schade, zoals bedrijfs-, gevolg- of vertragingsschade welke de opdrachtgever al dan niet rechtstreeks of op enigerlei wijze verband houdend met de overeenkomst zal lijden;
c schade die door of tijdens de uitvoering van de opdracht wordt toegebracht aan zaken en/of personen en/ of dieren;
d schade van derden op grond van inbreuk op aan hen toekomende intellectuele eigendomsrechten;
e schade van de opdrachtgever in de vorm van verlies van elektronische gegevens en informatie;
f schade ontstaan door handelen of nalaten van de opdrachtgever of derden in strijd met door M energie verstrekte instructies c.q. in strijd met de overeenkomst.
3. In geval M energie toch aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid beperkt tot de hoogte van het honorarium in de betreffende opdracht. Bij opdrachten met een langere doorlooptijd dan een half jaar geldt een verdere beperking van de aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden.
4. M energie heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van de opdrachtgever of patiënt ongedaan te maken.
5. Aansprakelijkheid van M energie wegens toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst ontstaat slechts indien opdrachtgever M energie daarvan onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en M energie ook daarna toerekenbaar tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient zo gedetailleerd mogelijk te zijn, zodat M energie in staat is hierop adequaat te reageren. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan ervan schriftelijk meldt.
6. M energie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuiste en/of onvolledige adviezen die niet uitdrukkelijk het voorwerp van een adviesopdracht zijn.
7. M energie is nimmer aansprakelijk voor het geval het met de behandeling beoogde resultaat of effect niet wordt behaald. Er geldt slecht een inspanningsverplichting van de opdrachtnemer en geen resultaatverplichting.
8. Opdrachtgever vrijwaart M energie tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enige wijze samenhangen met werkzaamheden voor opdrachtgever verricht, tenzij één en ander het gevolg is van grove nalatigheid of opzet van M energie.

Artikel 13. Geheimhouding
Alle partijen zijn verplicht tot geheimhouding van de vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 14. Intellectuele eigendom
Alle rechten van intellectuele eigendom, waaronder met name begrepen auteursrechten op ideeën, oefeningen, modellen en teksten berusten bij M energie, tenzij in de overeenkomst anders is afgesproken. Alle door M energie verstrekte stukken, zoals adviezen en werkmateriaal, etc. zijn uitsluitend bestemd voor toepassing en gebruik door opdrachtgever zelf. Voor bekendmaking of het ter beschikking stellen aan anderen dan opdrachtgever en cliënt is voorafgaande toestemming van M energie vereist.

Artikel 15. Overmacht
1. Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan ziekte bij Van Duijne Strobosch, indien deze langer dan 60 dagen duurt, en een niet-toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers van M energie.
2. Indien de overmachtsituatie langer dan 60 dagen voortduurt, zijn partijen gerechtigd om de overeenkomst schriftelijk te beëindigen. M energie is gerechtigd hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd was, in rekening te brengen.

Artikel 16. Toepasselijk recht
1. Op elke overeenkomst tussen M energie en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
2. Geschillen zullen zoveel mogelijk in onderling overleg tussen partijen worden opgelost. Wanneer een oplossing langs minnelijke weg niet mogelijk is, zal de daartoe meest gerede partij het geschil voor leggen aan de bevoegde rechter, tenzij partijen anders (bijvoorbeeld mediation) afspreken.